Saturday, November 20, 2010

Today's Birthdays

René Kolo (1937)
Gary Karr (1941)
Meredith Monk (1942)
Phillip Kent Bimstein (1947)
Barbara Hendricks (1948)

and

Nadine Gordimer (1923)
Maya Plisetskaya (1925)
Don DeLillo, (1936)

No comments: