Sunday, November 20, 2016

Today's Birthdays

René Kolo (1937)
Gary Karr (1941)
Meredith Monk (1942)
Phillip Kent Bimstein (1947)
Barbara Hendricks (1948)

and

Nadine Gordimer (1923-2014)
Maya Plisetskaya (1925-2015)
Don DeLillo, (1936)

No comments: