Thursday, January 23, 2014

Today's Birthdays

Muzio Clementi (1752-1832)
Rutland Boughton (1878-1960)
Django Reinhardt (1910-1953)
Milton Adolphus (1913-1988)
Eli Goren (1923-2000)
Cécile Ousset (1936)
Teresa Zylis-Gara (1936)
John Luther Adams (1953)
Mason Bates (1977)

and

Stendhal (1783-1842)
Edouard Manet (1832-1883)
Derek Walcott (1930)

No comments: