Friday, January 23, 2009

Today's Birthdays

Muzio Clementi (1752-1832)
Rutland Boughton (1878-1960)
Django Reinhardt (1910-1953)
Eli Goren (1923-2000)
Cécile Ousset (1936)
Teresa Zylis-Gara (1936)

and

Stendhal (1783-1842)
Edouard Manet (1832-1883)

No comments: