Friday, November 20, 2009

Today's Birthdays

René Kolo (1937)
Gary Karr (1941)
Meredith Monk (1942)
Phillip Kent Bimstein (1947)
Barbara Hendricks (1948)

and

Nadine Gordimer (1923)
Maya Plisetskaya (1925)
Don DeLillo, (1936)

No comments: