Thursday, November 20, 2008

Today's Birthdays

René Kolo (1937)
Gary Karr (1941)
Meredith Monk (1942)
Barbara Hendricks (1948)

and

Nadine Gordimer (1923)
Maya Plisetskaya (1925)
Don DeLillo, (1936)

No comments: