Wednesday, February 18, 2009

Today's Birthdays

Pietro Giovanni Guarneri (1655-1720)
Marchel Landowski (1915-1999)
Rita Gorr (1926)
Marek Janowski (1939)
Marlos Nobre (1939)

and

Nikos Kazantzakis (1883-1957)
Wallace Stegner (1909-1993)
Toni Morrison (1931)
Yoko Ono (1933)

No comments: